เดือน: กรกฎาคม 2566

ออกสำรวจโรคมันสำปะหลัง ในแปลงทดสอบ โครงการการพัฒนาและประยุกต์ใช้แบบจำลองมันสำปะหลังในกลุ่มชุดที่ 29 ปริมาณน้ำฝน 1,000-1,200 มม.

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 นายนิพนธ์ ภาชนะวรรณ ผู้อำนวยการศ […]

ประชุมชี้แจงและติดตามงานทดลองการพัฒนาและประยุกต์ใช้แบบจำลองพืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในกลุ่มชุดดินที่4 เขตปริมาณน้ำฝนรายปีเฉลี่ย1,000-1,200 มิลลิเมตร

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 นายนิพนธ์ ภาชนะวรรณ ผู้อำนวยการศ […]

เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เรื่อง เทคนิคการใช้ปุ๋ยอย่างถูกต้องและเหมาะสม ในการจัดฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ครั้งที่ 2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน เพื่อยกระดับศักยภาพวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจให้สูงขึ้น

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 นายนิพนธ์ ภาชนะวรรณ ผู้อำนวยการศ […]

ร่วมปลูกต้นไม้ (ต้นทองอุไร) และทำความสะอาดบริเวณศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครสวรรค์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฏาคม 2566

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 นายนิพนธ์ ภาชนะวรรณ ผู้อำนวยการศ […]

ดำเนินการเก็บข้อมูลการเจริญเติบโตของอ้อย จากแปลงทดลองการพัฒนาและประยุกต์ใช้แบบจำลองอ้อยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อย ในกลุ่มชุดดินที่ 52 เขตปริมาณน้ำฝนรายปีเฉลี่ย 1,000-1,200 มม.

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 นายนิพนธ์ ภาชนะวรรณ ผู้อำนว […]

เป็นวิทยากรบรรยายและสาธิตเรื่อง ระบบการให้น้ำและเครื่องจักรทางการเกษตรและการดูแลรักษา ในการอบรมเพิ่มศักยภาพและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนาด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ภายใต้โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 นายนิพนธ์ ภาชนะวรรณ ผู้อำนว […]