ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบูรณ์

97 หมู่ 10 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000

โทร. 056 720 706      แฟกซ์. 056 720 708