ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบูรณ์ เดิมชื่อ สถานีทดลองพืชไร่เพชรบูรณ์  ซึ่งย้ายมาจากสถานีทดลองพืชไร่โนนสูง จ.นครราชสีมา การบุกเบิกในปี  พ.ศ. 2527 ณ ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ มีพื้นที่ทั้งหมด 522 ไร่ 

  • ปี พ.ศ.2527 ได้เริ่มเปิดดำเนินการโดยใช้ชื่อ สถานีทดลองพืชไร่เพชรบูรณ์                 
  • ปี พ.ศ.2546 เปลี่ยนเป็น ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตเพชรบูรณ์ 1
  • ปี พ.ศ.2547 เปลี่ยนเป็น ศูนย์วิจัยพืชไร่เพชรบูรณ์
  • ปี พ.ศ.2552 เปลี่ยนเป็น ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบูรณ์
  • ปี พ.ศ.2555 เปลี่ยนเป็น ศูนย์วิจัยพืชไร่เพชรบูรณ์
  • ปี พ.ศ.2559 เปลี่ยนเป็น ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบูรณ์ จนถึงปัจจุบัน