โครงสร้างบุคลากร

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบูรณ์

นายอิสระ พุทธสิมมา

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบูรณ์

ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางมุกดา กอกัน

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวนราภรณ์ ลุละวัน

เจ้าพนักงานการธุรการปฏิบัติงาน

ลูกจ้างประจำ
นายบุญส่ง สะอาดใจ

พนักงานขับรถงานเกษตรและก่อสร้าง ระดับ ช 2

นายจรัญ เทพอินทร์

พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2

นายสาลี สีดา

ช่างซ่อมบำรุง ระดับ ช 4

นายศุภกิจ แสงสิทธิ์

พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2/หัวหน้า

พนักงานราชการ
นางพรพรรณ สอนสุภาพ

นักวิชาการเกษตร

นางสาวสุมนา พิมลา

นักแประชาสัมพันธ์

นางพยุง แก้วน้ำสุก

พนักงานประจำสำนักงาน

นางสาวปิยวรรณ ศรีกุล

พนักงานประจำสำนักงาน

นางสาวณัฐกมล หิมโสภา

เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวรัตนาวดี กันรักษา

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางเกวลิน มั่นคง

พนักงานประจำห้องทดลอง

นางลำพึง สีดา

คนงานทดลองการเกษตร

นางทองอยู่ บัวมี

คนงานทดลองการเกษตร

กลุ่มวิจัยและพัฒนา

นางสาวสโรชา ถึงสุข

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

นางสาวเพ็ญรัตน์ เทียมเพ็ง

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

นางสาวเพชรลดา นวลตาล

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

ลูกจ้างประจำ
นายสมรักษ์ เวชประสิทธิ์

พนักงานการเกษตร ระดับ ส3

พนักงานราชการ
นายสำราญ ทองคำ

นักวิชาการเกษตร

นายลักษมณ เกาะแก้ง

นักวิชาการเกษตร

นางสาวรัตนพร ทิพปันนา

นักวิชาการเกษตร

นางสาวสุรีภรณ์ ยอดดี

นักวิชาการเกษตร

เจ้าพนักงานการเกษตร

เจ้าพนักงานการเกษตร

นายเอกพันธ์ อินลอย

เจ้าหน้าที่การเกษตร

นายเสนอ ตันศิริ

คนงานทดลองการเกษตร

นายบัวทอง ตันศิริ

คนงานทดลองการเกษตร

นายสร่าง เลิศดี

คนงานทดลองการเกษตร

นายสังวาลย์ โพธิ์เย็น

คนงานทดลองการเกษตร

นางพยอม ไชปา

คนงานทดลองการเกษตร

นางเมง พรหมบุญ

คนงานทดลองการเกษตร

นางราตรี ครองสินธุ์

คนงานทดลองการเกษตร

นางสำราญ พรสนิทกุล

คนงานทดลองการเกษตร

กลุ่มบริการวิชาการ

นางสาวศิริวรรณ อำพันฉาย

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

นางภัทร์วลัญช์ หิรัญกุล

เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน

ลูกจ้างประจำ
นายสมศักดิ์ เวชประสิทธิ์

พนักงานการเกษตร ระดับ ส3

พนักงานราชการ
นายพิเชษฐ์ ทะสวัสดิ์

นักวิชาการเกษตร

นางสาวศิริลักษณ์ ไวว่อง

นักวิชาการเกษตร

นางสาวมนชยา ไฝเครือ

นักวิชาการเกษตร

นางสาวฤดี คล่องสั่งสอน

เจ้าพนักงานการเกษตร

นางนิโลบล กิจทวี

พนักงานประจำสำนักงาน

นางวันดี ด้วงมาก

พนักงานประจำห้องทดลอง

นางเยาวพร ศักดิ์เจริญชัยกุล

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล