โครงสร้างบุคลากร

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบูรณ์

นายอิสระ พุทธสิมมา

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบูรณ์

ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางมุกดา กอกัน

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวชนากานต์ ทำสงฆ์

เจ้าพนักงานการธุรการปฏิบัติงาน

ลูกจ้างประจำ
นางจุฑามาศ วานิชชา

พนักงานการเงินและบัญชี ระดับ ส3

นายเอนก จันทร์ขาว

พนักงานพัสดุ ระดับ ส3

นายสาลี สีดา

ช่างซ่อมบำรุง ระดับ ช 4

นายศุภกิจ แสงสิทธิ์

พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2/หัวหน้า

นายบุญเลื่อน สมงาม

พนักงานประจำห้องทดลอง ระดับ ส2

นายบุญส่ง สะอาดใจ

พนักงานขับรถงานเกษตรและก่อสร้าง ระดับ ช 2

นายจรัญ เทพอินทร์

พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2

พนักงานราชการ
นางพรพรรณ สอนสุภาพ

นักวิชาการเกษตร

นางสาวสุมนา พิมลา

นักแประชาสัมพันธ์

นางพยุง แก้วน้ำสุก

พนักงานประจำสำนักงาน

นางสาวปิยวรรณ ศรีกุล

พนักงานประจำสำนักงาน

นางวลัยลักษณ์ วิศิษฎานันท์

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวณัฐกมล หิมโสภา

เจ้าพนักงานธุรการ

นางเกวลิน มั่นคง

พนักงานประจำห้องทดลอง

ว่าง

เจ้าหน้าที่การเกษตร

นางทองอยู่ บัวมี

คนงานทดลองการเกษตร

นายคำรณ ต่ายตามบุญ

คนงานทดลองการเกษตร

นางลำพึง สีดา

คนงานทดลองการเกษตร

นางสกฤษ พิมลา

คนงานทดลองการเกษตร

นายจำลอง ทศพิมพ์

คนงานทดลองการเกษตร

กลุ่มวิจัยและพัฒนา

นางสาวสโรชา ถึงสุข

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

นางสาวเพ็ญรัตน์ เทียมเพ็ง

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

นางสาวเพชรลดา นวลตาล

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

ลูกจ้างประจำ
นายสมรักษ์ เวชประสิทธิ์

พนักงานการเกษตร ระดับ ส3

นางจันทพร เวชประสิทธิ์

พนักงานการเกษตร ระดับ ส3

พนักงานราชการ
นายประสาน พรสนิทกุล

นักวิชาการเกษตร

นายสำราญ ทองคำ

นักวิชาการเกษตร

นายลักษมณ เกาะแก้ง

นักวิชาการเกษตร

นางสาวรัตนพร ทิพปันนา

นักวิชาการเกษตร

นางสาวมนชยา ไฝเครือ

นักวิชาการเกษตร

ว่าง

นักวิชาการเกษตร

นายสุดที ยอดดี

เจ้าพนักงานการเกษตร

นางสาวฐิติมา โคตรสีกุล

เจ้าพนักงานการเกษตร

นายเสนอ ตันศิริ

คนงานทดลองการเกษตร

นายบัวทอง ตันศิริ

คนงานทดลองการเกษตร

นายสร่าง เลิศดี

คนงานทดลองการเกษตร

นายสังวาลย์ โพธิ์เย็น

คนงานทดลองการเกษตร

นางพยอม ไชปา

คนงานทดลองการเกษตร

นางเมง พรหมบุญ

คนงานทดลองการเกษตร

นางราตรี ครองสินธุ์

คนงานทดลองการเกษตร

นางสำราญ พรสนิทกุล

คนงานทดลองการเกษตร

กลุ่มบริการวิชาการ

นางสาวศิริวรรณ อำพันฉาย

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

นางภัทร์วลัญช์ หิรัญกุล

เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน

ลูกจ้างประจำ
นายสมศักดิ์ เวชประสิทธิ์

พนักงานการเกษตร ระดับ ส3

พนักงานราชการ
นายพิเชษฐ์ ทะสวัสดิ์

นักวิชาการเกษตร

นางสาวศิริลักษณ์ ไวว่อง

นักวิชาการเกษตร

นางสาวฤดี คล่องสั่งสอน

เจ้าพนักงานการเกษตร

นางนิโลบล กิจทวี

พนักงานประจำสำนักงาน

นางวันดี ด้วงมาก

พนักงานประจำห้องทดลอง

นางเยาวพร ศักดิ์เจริญชัยกุล

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล