ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบูรณ์ มีหน้าที่ศึกษาวิจัยและพัฒนา ทดสอบพืชเทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่  ศึกษาและวิจัย ทดสอบพืชตามแผนงานโครงการวิจัยของกรมวิชาการเกษตร นอกจากนี้ยังให้บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตในพื้นที่รับผิดชอบแก่เกษตรกร ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

การแบ่งงานภายใน  ดังนี้     

1. ฝ่ายบริหารทั่วไป  มีหน้าที่

  • ดำเนินการเกี่ยวกับ งานสารบรรณ งานแผนและงบประมาณ งานการเงินบัญชีและพัสดุ  งานบุคคล และงานธุรการทั่วไป

2.กลุ่มวิจัยและพัฒนา  มีหน้าที่ 

  • ศึกษา วิจัยและพัฒนา ทดสอบพืช/เทคโนโลยี การเกษตรที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
  • ศึกษา วิจัยและทดสอบพืชตามแผนงาน/โครงการวิจัยของกรมวิชาการเกษตร
  • ผลิตและขยายเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง และกระจายพันธุ์พืชต่างๆ

3.กลุ่มบริการวิชาการ  มีหน้าที่

  • บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตในพื้นที่รับผิดชอบ ถ่ายทอดเทคโนโลยี ตรวจสอบรับรองปัจจัยการผลิต ตรวจและประเมินรับรองแหล่งผลิต GAPพืช และพืชอินทรีย์ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี และบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ให้แก่ เกษตรกร ภาคเอกชน และเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องร่วมทั้งรับผิดชอบโครงการพิเศษ
  • ควบคุมและกำกับดูแลร้านค้าจำหน่ายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ปุ๋ยเคมี และเมล็ดพันธุ์พืชควบคุม ออกใบอนุญาตจำหน่ายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ปุ๋ยเคมี และเมล็ดพันธุ์พืชควบคุม ตาม พ.ร.บ.วัตถุอันตราย ปุ๋ยเคมี และเมล็ดพันธุ์พืช