เบอร์โทรศัพท์

077-810862

อีเมล์

nongr@doa.in.th

วันเวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์: 8:00 - 16:30 น.

วันที่ 24 สิงหาคม 2564 นายณรงค์ชัย หีดชะนา ผู้อำนวยการกลุ่มบริการวิชาการ พร้อมด้วยนายบารมี สุวรรณเมฆ เจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ได้รับมอบหมายจาก นายสิทธิศักดิ์ แสไพศาล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระนอง ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้กิจกรรมอบรม “เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจป้องกันและแก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพออกสู่ตลาด” โดยมีบุคคลเป้าหมายประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร และเกษตรกร รวมจำนวน 20 ราย ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง อ.เมือง จ.ระนอง