บทบาทและหน้าที่

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุตรดิตถ์ มีหน้าที่ศึกษาวิจัยและพัฒนา ทดสอบพืชเทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ศึกษาและวิจัย ทดสอบพืชตามแผนงานโครงการวิจัยของกรมวิชาการเกษตร นอกจากนี้ยังให้บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตในพื้นที่รับผิดชอบแก่เกษตรกร ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

โครงสร้างการปฏิบัติงาน : ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุตรดิตถ์ มีการจัดโครงสร้างการบริหารงานภายใน ดังนี้

1. ฝ่ายบริหารทั่วไป  มีหน้าที

  • ดำเนินการเกี่ยวกับ งานสารบรรณ งานแผนและงบประมาณ งานการเงินบัญชีและพัสดุ  งานบุคคล และงานธุรการทั่วไป

2. กลุ่มวิจัยและพัฒนา  มีหน้าที่

  • ศึกษา วิจัยและพัฒนา ทดสอบพืช/เทคโนโลยี การเกษตรที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่

  • ศึกษา วิจัยและทดสอบพืชตามแผนงาน/โครงการวิจัยของกรมวิชาการเกษตร

  • ผลิตพันธุ์คัด พันธุ์หลัก และพันธุ์ขยายเมล็ดพันธุ์หรือท่อนพันธุ์พืช และกระจายพันธุ์

3. กลุ่มบริการวิชาการ  มีหน้าที่

  • บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตในพื้นที่รับผิดชอบ ถ่ายทอดเทคโนโลยี ตรวจสอบรับรองปัจจัยการผลิต ตรวจและประเมินรับรองแหล่งผลิต GAPพืช และพืชอินทรีย์ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี และบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ให้แก่ เกษตรกร ภาคเอกชน และเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมทั้งรับผิดชอบโครงการพิเศษ

  • ควบคุมและกำกับดูแลร้านค้าจำหน่ายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ปุ๋ยเคมี และเมล็ดพันธุ์พืชควบคุม ออกใบอนุญาตจำหน่ายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ปุ๋ยเคมี และเมล็ดพันธุ์พืชควบคุม ตาม พ.ร.บ.วัตถุอันตราย ปุ๋ยเคมี และเมล็ดพันธุ์พืช

  •