ข่าวกิจกรรม

ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ (SCP) ครั้งที่ 6/2566

วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น. นางอารีรัตน์ พระเพชร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุตรดิตถ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ (SCP) ครั้งที่ 6/2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้านการเกษตรและสหกรณ์ในระดับจังหวัดและระดับอำเภอ ให้มีความเป็นเอกภาพ เป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ติดตามปัญหาภาคการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด พร้อมทั้งเสนอแนวทางป้องกันและเตรียมการแก้ไขปัญหา โดย ศวพ.อุตรดิตถ์ ได้รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้การใช้สารชีวภัณฑ์ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช และสนับสนุนพืชพันธุ์ดีในการขับเคลื่อนโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน้ำลี (บ้านน้ำลี) ต.น้ำหมัน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์