ร่วมกิจกรรม Morning  Talk กระทรวงเกษตรแลสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ “เกษตรสัมพันธ์ พบกัน ปันไอเดีย”

วันที่ 29 เมษายน 2565 นางอารีรัตน์ พระเพชร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุตรดิตถ์ ร่วมกิจกรรม Morning  Talk กระทรวงเกษตรแลสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ “เกษตรสัมพันธ์ พบกัน ปันไอเดีย” โดยมีนายพยงค์ ยาเภา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในการเปิดงาน ณ  บริเวณสวนสาธารณะหนองพระแล ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล  จ.อุตรดิตถ์ เพื่อประสานความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และงานสำคัญของจังหวัดให้บรรลุเป้าหมาย พร้อมทั้งกระซับความสัมพันธ์ สร้างความคุ้นเคยระหว่างบุคลากรในสังกัดกระทรวงการเกษตรให้เกิดความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว สร้างวัฒนธรรมองค์กรการทำงานเป็นทีมให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม