โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2565

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 นางอารีรัตน์ พระเพชร ผอ.ศวพ.อุตรดิตถ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ศวพ.อุตรดิตถ์ เข้าร่วมให้บริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2565
ณ เทศบาลตำบลหาดกรวด ตำบลหาดกรวด อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ มีเกษตรกรเข้าร่วมรับบริการ จำนวน 90 ราย
โดย ศวพ.อุตรดิตถ์ ได้ให้คำแนะนำให้ความรู้ด้านปัจจัยการผลิตพืช พร้อมมอบปุ๋ยหมักเติมอากาศ ถั่วลิสงพันธุ์กาฬสินธุ์ 2 ให้แก่เกษตรกรผู้เข้ารับบริการ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ ผลงานด้านพันธุ์พืชและเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตร พร้อมเอกสารความรู้ ได้แก่ 1.แหนแดง 2.ปุ๋ย 3.การผสมปุ๋ยใช้เอง 4.ขั้นตอนการตรวจรับรองแหล่งผลิต GAP และ พืชอินทรีย์ โดยมีนายพยงค์ ยาเภา
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธานในพิธีเปิด