“โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระรานุเคราะห์ฯ” ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอลับแล ตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 นางอารีรัตน์ พระเพชร ผอ.ศวพ.อุตรดิตถ์ มอบหมายให้นางโชติณัฐ อินต๊ะ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ศวพ.อุตรดิตถ์ เข้าร่วมให้บริการ “โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระรานุเคราะห์ฯ”  ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอลับแล ตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ มีเกษตรกรเข้าร่วมรับบริการ จำนวน 100 ราย โดย ศวพ.อุตรดิตถ์ ได้แจกถั่วลิสง พันธุ์กาฬสินธุ์ 2 แหนแดง เมล็ดพันธุ์ฟ้าทะลายโจร พันธุ์พิจิตร 4-4 และเอกสารความรู้ ได้แก่          1.ขั้นตอนการตรวจรับรองแหล่งผลิต GAP พืช 2.พืชอินทรีย์ 3.ขั้นตอนเตรียมความพร้อมก่อนขอการรับรองแหล่งผลิต GAP พืชและการผลิตพืชอินทรีย์ โดยมีนายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธานในพิธีเปิด