รายงานการปฏิบัติงานตรวจทุเรียนส่งออกไปสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 17 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม 2565

ระหว่างวันที่ 17 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม 2565 นางอารีรัตน์ พระเพชร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุตรดิตถ์ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ศวพ.อุตรดิตถ์ ร่วมตรวจโรงคัดบรรจุทุเรียน เพื่อส่งออกไปสาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมกับเจ้าหน้าที่ด่านเชียงแสน ในพื้นที่ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม 2565 มีปริมาณผลผลิตที่ส่งออก ผ่านด่านตรวจพืช 4 ด่าน ดังนี้

  1. ด่านตรวจพืชเชียงของ จำนวน 47,782 กล่อง ปริมาณ 808,953 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า 95,108,340.68 บาท
  2. ด่านตรวจพืชลาดกระบัง จำนวน 12,480 กล่อง ปริมาณ 219,360 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า 39,000,000 บาท
  3. ด่านตรวจพืชนครพนม จำนวน 58,432  กล่อง ปริมาณ 996,993.50 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า 106,304,613.60 บาท
  4. ด่านตรวจพืชมุกดาหาร จำนวน 1,920 กล่อง ปริมาณ 34,560 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า 6,016,896 บาท
    รวมทั้งสิ้น จำนวน 120,614 กล่อง ปริมาณ 2,059,866.50 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า  246,429,85.28 บาท

รวมตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน – 7 สิงหาคม 2565 ส่งออกทั้งหมด จำนวน  536,513 กล่อง ปริมาณ 10,984,947.50  กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า  1,140,932,020.90 บาท