จัดประชุมคณะทำงานภาคประชาชน ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น ประจำปี 2565

วันที่ 20 มิถุนายน 2565

ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น จัดประชุมคณะทำงานภาคประชาชน ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น ประจำปี 2565 โดยมีผู้แทนนักวิชาการเกษตร ของศูนย์ฯ ผู้แทนภาคประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ นายสุริยันต์ พิเชษฐพงษ์วิมุติ (ประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น) นายธัชชัย อัคฮาด (เครือข่าย ศพก. บ้านหนองแวงโอง อำเภอบ้านไผ่) นางจารุวรรณ์ บุญนำพา (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่) และนายวุฒิชัย ม่วงใหม่ (ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่) ร่วมประชุมคณะทำงานฯ เพื่อรายงานและติดตามผลการดำเนินงานการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น 9 ในประเด็น “การยกระดับน้ำนมถั่วลิสงด้านคุณค่าทางโภชนาการสู่การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์” ณ ศพก. บ้านโสกจาน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น