การยกระดับน้ำนมถั่วลิสงด้านคุณค่าทางโภชนาการสู่การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ณ ศพก. บ้านโสกจาน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 29 สิงหาคม 2565

คณะทำงานภาคประชาชน ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น ประจำปี 2565 ได้จัดประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 3/2565 เพื่อรายงาน ติดตาม และสรุปผลการดำเนินงาน เรื่อง “การยกระดับน้ำนมถั่วลิสงด้านคุณค่าทางโภชนาการสู่การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์” ณ ศพก. บ้านโสกจาน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยตลอดระยะดำเนินงานปี 2565 พบว่าเกษตรกร ศพก. เครือข่าย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่นสามารถแปรรูปน้ำนมถั่วลิสงและจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้เสริมให้แก่ครัวเรือนได้ และเกษตรกร ศพก. เครือข่าย ให้ความสนใจในการผลิตถั่วลิสงหลังนาโดยใช้เทคโนโลยีจากกรมวิชาการเกษตรเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยีการผลิตถั่วลิสงอย่างครบวงจรของกรมวิชาการเกษตรไปขยายผล เพื่อเพิ่มความมั่นคงทางอาหาร และสร้างรายได้เสริม ให้เกษตรกรอำเภอบ้านไผ่ต่อไปในอนาคต