จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี “แปลงเรียนรู้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะการผลิตถั่วลิสง” โครงการแปลงเรียนรู้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะถั่วลิสงประจำปี 2566

วันที่ 20 มิถุนายน 2566

ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น โดยนางสาวจิราลักษณ์ ภูมิไธสง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น พร้อมด้วยทีมนักวิชาการและเจ้าหน้าที่ จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี “แปลงเรียนรู้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะการผลิตถั่วลิสง”  โครงการแปลงเรียนรู้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะถั่วลิสงประจำปี 2566 เพื่อขับเคลื่อนการใช้เทคโนโลยีจากผลงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตรและเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะมุ่งการเกษตรแบบทำน้อยได้มาก และขับเคลื่อนการเกษตรอัจฉริยะของประเทศ ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติด้านการเกษตร ซึ่งเกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้สนใจที่เข้าร่วมงาน จำนวน 120 ราย สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ กลับไปใช้ในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการแบบดั้งเดิม หรือต่อยอดในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการจัดงานได้รับเกียรติจาก ดร.ภัสชญภณ หมื่นแจ้ง รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ไร่เกษตรกร หมู่ 1 บ้านศรีวิชา ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร