โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ปีงบประมาณ 2566

วันที่ 22 สิงหาคม 2566

นางสาวจิราลักษณ์ ภูมิไธสง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น มอบหมายให้ นางสาวกาญจนา กิระศักดิ์ และทีมนักวิชาการเกษตร จัดฝึกอบรม​ “โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ปีงบประมาณ ๒๕๖๖” หลักสูตร “เทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยมันสำปะหลังอย่างแม่นยำตามอัตราประชากร จังหวัดขอนแก่น” เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางด้านการผลิตมันสำปะหลังที่ถูกต้องและเหมาะสมให้แก่เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายจำนวน 30 ราย ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภออุบลรัตน์ ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น