การพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงคุณภาพดีในฤดูฝน​ ปี​ พ.ศ.​ 2566

วันที่ 23 สิงหาคม 2566

นางสาวจิราลักษณ์ ภูมิไธสง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น มอบหมายให้ นางสาวกาญจนา กิระศักดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัย และนักวิชาการ เข้าร่วมเสวนาและเป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคโนโลยี​ “การพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงคุณภาพดีในฤดูฝน​ ปี​ พ.ศ.​ 2566” ​ เพื่อให้เกษตรกรสามารถนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มผลผลิตและมีผลตอบแทนเพิ่มขึ้น ซึ่งมีเกษตรกรและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการถ่ายทอดเทคโนโลยี​ จำนวน 60 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตำบลสมสะอาด อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์