ข่าวกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี การฝึกอบรม หลักสูตร “การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินด้วยชุดตรวจดินอย่างง่ายและปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ – ทรี”

ในวันพุธที่ 21 กพ. 67 น.ส.จิราลักษณ์ ภูมิไธสง ผอ.ศวร.ขอนแก่น มอบหมายให้ น.ส.มัทนา วานิชย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วย น.ส.น้ำผึ้ง ชมภูเขียว และ น.ส.ปิยะรัตน์ จังพล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เป็นวิทยากร บรรยายเรื่อง พันธุ์และเทคโนโลยีการผลิต การจัดการโรคแมลงศัตรูอ้อย ในการฝึกอบรม หลักสูตร “การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินด้วยชุดตรวจดินอย่างง่ายและปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ – ทรี” โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จัดโดย ศปผ.ขอนแก่น ณ ศาลาประชาคมบ้านเมืองใหม่ ตำบลในเมือง อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น โดยมีนางอุชฎา สุขจันทร์ ผอ.ศปผ.ขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด