กิจกรรมศูนย์

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวจิราลักษณ์ ภูมิไธสง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น มอบหมายให้นายวีรกรณ์ แสงไสย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เรื่อง “โรคและแมลงศัตรูอ้อยที่สำคัญและการป้องกันกำจัด” ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเกษตรกรผู้ผลิต ขยาย และกระจายพืชพันธุ์ดี ประจำปี 2567 เพื่อเพิ่มศักยภาพเกษตรกรให้มีความรู้ และทักษะในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแปลงพันธุ์อ้อยสะอาดตามรูปแบบโรงเรียนเกษตรกรอ้อย สำหรับใช้เป็นแหล่งพันธุ์สะอาด พันธุ์ดี และให้ผลผลิตสูง จัดอบรมโดย ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 กรมส่งเสริมการเกษตร ณ ห้องประชุม ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี เกษตรกรเข้ารับการอบรม จำนวน 30 ราย