ตรวจติดตามการลักลอบนำเข้ายางพารา เพื่อแก้ปัญหาการลักลอบนำเข้ายางพารา ในพื้นที่ จ.ระนอง ตามนโยบายของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ประกาศสงครามกับสินค้าเกษตรเถื่อนอย่างจริงจัง

   วันที่ 26-27 พฤศจ […]

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดการประชุมวิชาการและจัดแสดงผลงานวิจัย และนวัตกรรมด้านการเกษตร “เปลี่ยนวิถีเกษตรไทยด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม” (Agritech And Innovation Moving Froward : From Local To Global) และพระราชทานถ้วยรางวัลการประกวดสุดยอดกาแฟไทย ประจำปี 2566

วันที่ 20 พฤศจิกายน […]