กรมวิชาการเกษตรเผยแพร่รายงานผลการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก กฏหมาย พระราชบัญญัติกักพืช ประกาศ ณ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓

กรมวิชาการเกษตรเผยแพ […]