ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตามแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณเชิงประจักษ์” ปี 2564

ประชุมเชิงปฏิบัติการ […]