ลงทะเบียนรับต้นกล้ากัญชา กัญชง โครงการส่งเสริม สนับสนุน การปลูกกัญชา ๑ ล้านต้น เพื่อรองรับการใช้ประโยชน์ในครัวเรือนและทางการแพทย์ กรมวิชาการเกษตร | | กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

>>> ระบบเปิ

Read more

ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ จัดฝึกอบรม โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมมันฝรั่งในประเทศไทยด้วยมันฝรั่งสายพันธุ์ใหม่ (Promoting potato processing industry in Thailand with a new variety) หลักสูตร เทคนิคการผลิตหัวพันธุ์มันฝรั่งสำหรับเจ้าหน้าที่ เกษตรกร และผู้ประกอบการ เพื่อถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการผลิตหัวพันธุ์มันฝรั่งปลอดโรค

วันที่ 31 พฤษภาคม –

Read more