ข่าวกิจกรรม

กลุ่มวิจัยได้จัดการประชุม แถลงผลงานวิจัย รอบ 9 เดือน ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุม ศกล.ชม.(ขุนวาง)

เมื่อวันที่ 28-29 มิ.ย. 2565 ศกล.ชม.โดยกลุ่มวิจัยได้จัดการประชุม แถลงผลงานวิจัย รอบ 9 เดือน ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง)
เพื่อรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานวิจัย รับฟังคำแนะนำ ข้อคิดเห็นทางวิชาการจากห้วหน้าการทดลอง สำหรับนำไปปรับปรุงพัฒนางานวิจัยให้ดียิ่งขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 33 คน มีงานวิจัย สกสว.(งานหลัก) 19 การทดลอง และ งานวิจัยร่วม (สกสว. สคพ กปผ. วิศวะ) 15 การทดลอง รวมทั้งสิ้น 34 การทดลอง