ข่าวกิจกรรม

ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ จัดฝึกอบรม โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมมันฝรั่งในประเทศไทยด้วยมันฝรั่งสายพันธุ์ใหม่ (Promoting potato processing industry in Thailand with a new variety) หลักสูตร เทคนิคการผลิตหัวพันธุ์มันฝรั่งสำหรับเจ้าหน้าที่ เกษตรกร และผู้ประกอบการ เพื่อถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการผลิตหัวพันธุ์มันฝรั่งปลอดโรค

วันที่ 31 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2565 ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ จัดฝึกอบรม โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมมันฝรั่งในประเทศไทยด้วยมันฝรั่งสายพันธุ์ใหม่ (Promoting potato processing industry in Thailand with a new variety) หลักสูตร เทคนิคการผลิตหัวพันธุ์มันฝรั่งสำหรับเจ้าหน้าที่ เกษตรกร และผู้ประกอบการ เพื่อถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการผลิตหัวพันธุ์มันฝรั่งปลอดโรค สรุปข้อมูลการจัดทำแปลงต้นแบบการเปรียบเทียบสายพันธุ์มันฝรั่ง และการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม ของกรมวิชาการเกษตร  นายอนุภพ เผือกผ่อง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ศกล.ชม กล่าวรายงานแก่ นายอนุ สุวรรณโฉม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ประธานกล่าวเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมมันฝรั่งในประเทศไทยด้วยมันฝรั่งสายพันธุ์ใหม่ (Promoting potato processing industry in Thailand with a new variety) เริ่มต้นการช่วงเช้าใน หลักสูตร ระบบการผลิตหัวพันธุ์มันฝรั่ง โดย ดร.อรทัย วงค์เมธา ผู้อำนวยการ ศวพ.ชม เทคนิคการผลิตหัวพันธุ์มันฝรั่งอย่างมีคุณภาพ สนุกสนานกับการตอบคำถามแจกของรางวัลมากมาย

       นายอนุภพ เผือกผ่อง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ศกล.ชม การผลิตหัวมันพันธุ์ฝรั่งคุณภาพ เยี่ยมชมโรงเรือนการผลิตหัวพันธุ์มันฝรั่ง ชั้นพันธุ์หลัก (G0) ณ ห้องประชุมและโรงเรือนผลิตหัวพันธุ์มันฝรั่งชั้นพันธุ์หลัก (Go) กลุ่มเป้าหมายได้แก่ บุคลากรของกรมวิชาการเกษตร พนักงาน และเจ้าหน้าที่เกษตรจากภาคเอกชน และ สหกรณ์ผู้ปลูกมันฝรั่ง/เกษตรกร จำนวน 50 ราย และเข้าร่วมประชุมออนไลน์ ผ่านทางระบบ Zoom ณ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง) ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่