Month: พฤศจิกายน 2565

ข่าวกิจกรรม

นายอนันต์ ปัญญาเพิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับนายภัสชญภณ หมื่นแจ้ง รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ในการเดินทางมาประชุมกรรมการว่าด้วยความร่วมมือระหว่างกรมวิชาการเกษตรกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน ครั้งที่ 1/2565 และประชุมติดตามผลการดำเนินงานหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของนายภัสชญภณ หมื่นแจ้ง รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร

                เมื่

Read More
ข่าวกิจกรรม

ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่เข้าให้ความรู้และแนะนำเทคโนโลยีการปลูกกาแฟอะราบิกา ให้แก่เจ้าหน้าที่เกษตรสำนักราชวัง และเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟอะราบิกา พร้อมเข้าสำรวจแปลงปลูกในพื้นที่โครงการฯ และแปลงของเกษตรกร

วันที่ 18 พฤศจิกายน

Read More
ข่าวกิจกรรม

ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่เข้าร่วมหารือการดำเนินงานโครงการการสร้างอัตลักษณ์กาแฟอะราบิกา ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสถาบันวิจัยพัฒนาพื้นที่สูง (สวพส.) และเจ้าหน้าที่จากสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง

วันที่ 17 พฤศจิกายน

Read More
ข่าวกิจกรรม

ผอ.อนันต์ ปัญญาเพิ่ม พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร และคณะฯ ในการลงพื้นที่ติดตามการจัดตั้งศูนย์ Excellent Coffee

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2

Read More