Month: พฤษภาคม 2566

ข่าวกิจกรรม

นางสาวศิรากานต์ ขยันการ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ นางสาวพรนิภา ถาโน นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร เข้าร่วมประชุมหารือผ่านระบบ Zoom Conference ในโครงการความร่วมมือพัฒนาพันธุ์มันฝรั่งทนร้อนระหว่างไทยกับฝรั่งเศส

วันที่ 12 พฤษภาคม 25

Read More
ข่าวกิจกรรม

นายสุพัฒธณกิจ โพธิ์สว่าง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะทำงานโครงการเกษตรวิชญาระดับพื้นที่ ร่วมกับเกษตรกรและหน่วยงานสนับสนุนในโครงการ โดยใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วม (Participatory rural appraisal, PRA)

วันที่ 18 พฤษภาคม 25

Read More
ข่าวกิจกรรม

ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการจัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การฝึกอบรมทักษะการวิเคราะห์และตัดสินคุณภาพกาแฟเบื้องต้น ณ ห้องประชุมสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตจร เขตที่ 1

วันที่ 15-16 พฤษภาคม

Read More
ข่าวกิจกรรม

นายอนันต์ ปัญญาเพิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ มอบหมายให้ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ศกล.ชม. ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนามูลนิธิโครงการหลวง ในการเข้าศึกษาดูงานข้อมูลความเป็นไปได้ของพื้นที่การปลูกมะคาเดเมีย

วันที่ 1 พฤษภาคม 256

Read More