Day: 17/06/2567

ข่าวกิจกรรม

นายอนันต์ ปัญญาเพิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายภาสกร สุนทรเกษมสุข นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เข้าร่วมพิธีมอบกล้าไม้ให้หัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้ “โครงการ 72 ล้านต้น พลิกฟื้นผืนป่า เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567”

วันที่ 14 มิถุนายน 2

Read More
ข่าวกิจกรรม

ดร.ศิรากานต์ ขยันการ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และ นางสาวกันต์ณิฐา ปิงชัย นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมทีมวิจัยชา จัดกิจกรรม Workshop ชิมชาและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่นักศึกษาฝึกวิชาชีพ โดยมีคุณ Keneth Rimdalh กรรมการผู้จัดการบริษัทมอนซูนที (Monsoon Tea) ให้คำแนะนำเกี่ยวกับหลักวิธีการชิมชา

วันที่ 14 มิถุนายน 2

Read More
ข่าวกิจกรรม

นายอนันต์ ปัญญาเพิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่กลุ่มวิจัย จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกร จำนวน 20 ราย โดยได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ จำนวน 2 หลักสูตร

วันที่ 13-14 มิถุนาย

Read More