ไม่มีหมวดหมู่

Elementor #10211

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567  นายอนันต์ ปัญญาเพิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ พร้อมด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ศกล.ชม ให้การต้อนรับคณะดูงานจาก Mekong Tea Project, Clean Agriculture Standard Center, กรมปลูกฝัก (Department of Agriculture: DOA) และกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ (Ministry of Agriculture and Forestry, MAF) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) ณ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (แม่เหียะ) อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

       ในการเยือนครั้งนี้ ดร.ศิรากานต์ ขยันการ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ได้รับมอบหมายให้นำเสนอเกี่ยวกับศักยภาพการผลิตชาในประเทศไทยและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทางคณะดูงานจาก สปป.ลาว ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางด้านวิจัยชาของประเทศลาว ตลอดจนหารือแนวทางส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง สปป.ลาว และประเทศไทย ในการพัฒนาชาแบบยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง 2 ประเทศต่อไป