นายอนันต์ ปัญญาเพิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการ เข้าร่วมในพิธีรับมอบใบประกาศและเครื่องหมายที่มอบให้กับผู้สนับสนุนงานของกองทัพอากาศ (เครื่องหมายนักเหินเวหาชั้นกิตติมศักดิ์ของกองทัพอากาศ) ประจำปี 2565

วันที่ 3 ธ.ค. 2565 เวลา 10.30 น. นายอนันต์ ปัญญาเพิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ นายอนุภพ เผือกผ่อง หน. ฝ่ายไร่ ศกล.ชม. (ขุนวาง) และนายสุพัฒธณกิจ โพธิ์สว่าง ผอ.กวจ. ศกล.ชม. เข้าร่วมในพิธีรับมอบใบประกาศและเครื่องหมายที่มอบให้กับผู้สนับสนุนงานของกองทัพอากาศ (เครื่องหมายนักเหินเวหาชั้นกิตติมศักดิ์ของกองทัพอากาศ) ประจำปี 2565 มีผู้เข้ารับจำนวนทั้งสิ้น 15 คน โดยมีพลอากาศเอก อลงกรณ์ วัณณรถ ผู้บัญชาการทห​ารอากาศ เป็นประธานฯ