ข่าวกิจกรรม

อาจารย์ ดร.จุฑามาศ อาจนาเสียว นักศึกษาปริญาโท และปริญญาเอก หลักสูตรสาขาวิชาพืชไร่ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าปรึกษางานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาพันธุ์มันฝรั่งบริโภคสดอายุสั้นและผลผลิตสูง” ณ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 อาจารย์ ดร.รัชนี พุทธา พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.จุฑามาศ อาจนาเสียว นักศึกษาปริญาโท และปริญญาเอก หลักสูตรสาขาวิชาพืชไร่ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าปรึกษางานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาพันธุ์มันฝรั่งบริโภคสดอายุสั้นและผลผลิตสูง” โดยมี ดร.อรทัย วงค์เมธา นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร เป็นที่ปรึกษาโครงการวิจัย ณ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่