ข่าวกิจกรรม

กลุ่มวิจัย ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ได้จัด unit school จำนวน 2 หัวข้อ คือ 1. การวางแผนการทดลองทางสถิติ และ 2. การปลูกขยายพันธุ์เฟิน