ข่าวกิจกรรม

ประชุมรายงานผลการดำเนินงานผลิตและกระจายหัวพันธุ์มันฝรั่ง ปีงบประมาณ 2564/2565 และหารือวางแผนการดำเนินงาน ปี 2565/2566

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 นายอนันต์ ปัญญาเพิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร และคณะทำงานโครงการการกระจายพืช พันธุ์ดีสู่กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ (ชนิดพืช:หัวพันธุ์มันฝรั่ง) ศกล.ชม. ร่วมประชุมรายงานผลการดำเนินงานผลิตและกระจายหัวพันธุ์มันฝรั่ง ปีงบประมาณ 2564/2565 และหารือวางแผนการดำเนินงาน ปี 2565/2566 ร่วมกับ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 สหกรณ์ผู้ปลูกมันฝรั่ง กลุ่มเกษตรกร/เกษตรกร ผู้ประกอบการผลิตหัวพันธุ์มันฝรั่ง และบริษัทผู้แปรรูปมันฝรั่งแผ่นทอดกรอบ (บริษัท เป๊ปซี่โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ดส์ จำกัดและบริษัท ยูนิแชมป์ จำกัด) ณ ห้องประชุม 1 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่