ข่าวกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการ The 15th ASEAN-AVRDC Regional Network for Vegetable Research and Devetopment (ARNET) Steering Committee Meeting in Thailand

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 ดร.อรทัย วงค์เมธา นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ The 15th ASEAN-AVRDC Regional Network for Vegetable Research and Development (AARNET) Steering Committee Meeting in Thailand  โอกาสนี้ ดร.สมบัติ ตงเต๊า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ AARNET ครั้งที่ 15 ซึ่งสถาบันวิจัยพืชสวนเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ World Vegetable Center ในการจัดประชุมคณะกรรมการ The 15th ASEAN-AVRDC Regional Network for Vegetable Research and Development (AARNET) Steering Committee Meeting in Thailand เพื่อเพิ่มโอกาสให้กลุ่มสมาชิกอาเซียนได้แลกเปลี่ยนและพัฒนากิจกรรมด้านการผลิตผักตั้งแต่การผลิตจนถึงผู้บริโภค รวมถึงกำหนดประเด็นด้านพืชผักเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาให้เกษตรกรในแต่ละประเทศและพัฒนาแลกเปลี่ยนความร่วมมือในด้านวิชาการ เทคโนโลยีและการฝึกอบรมด้านพืชผักให้แก่นักวิจัยของประเทศไทย ซึ่งมีคณะกรรมการที่เป็นผู้แทนจากประเทศอาเซียนและผู้แทนจากประเทศไทย เข้าร่วม จำนวน 20 คน และผู้ที่สนใจทั้งในและต่างประเทศ จำนวน 30 คน รวมเป็น 50 คน โดยเป็นการประชุมแบบออนไลน์ Zoom ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตรและ ณ สถานที่ตั้งหน่วยงาน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID – 19