ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีงบประมาณ 2564 โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงเสาแดง อำเภอกัลยานิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 17-18 มิถุนายน 2564 ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร โดย นายอนันต์ ปัญญาเพิ่ม นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่ ศกล.ชม. จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีงบประมาณ 2564 โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงเสาแดง อำเภอกัลยานิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ในหลักสูตร “การผลิตกาแฟอะราบิกาที่ถูกต้องและเหมาะสมและการผลิตมะตาเดเมียที่ถูกต้องและเหมาะสม” ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่โครงการและพื้นที่ใกล้เคียง รวมทั้งสิ้น 60 ราย โดยมี นางสาวจงรัก อิ่มใจ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรมฯ ณ สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงบ้านเสาแดง อำเภอกัลยานิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ โดยการประเมินผลหลังการฝึกอบรมพบว่าเกษตรกรได้รับความรู้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 75 และให้ความสนใจในเรื่องการเสียบยอดมาคะเดเมีย