ข่าวกิจกรรม

ติดตามการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมันอื่นๆ ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และคณะสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 ติดตามการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมันอื่นๆ ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง) ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่