ข้าพื้นที่ติดตามประสานงานการดำเนินงานและให้คำแนะนำเกษตรกรขยายผลตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ “โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน (ลุ่มน้ำปิงน้อย) อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ และโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยอมพาย อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่”

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และคณะสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 เข้าพื้นที่ติดตามประสานงานการดำเนินงานและให้คำแนะนำเกษตรกรขยายผลตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ “โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน (ลุ่มน้ำปิงน้อย) อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ และโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยอมพาย อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่” โดยได้ให้คำแนะนำในการผลิตพืชบนพื้นที่สูง เช่น กาแฟอะราบิกาและมะคาเดเมีย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผลผลิต สร้างมูลค่าและรายได้ให้แก่ครัวเรือนอย่างยั่งยืน