ข่าวกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีรับถ้วยรางวัลพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จากการประกวดสุดยอดกาแฟไทย ปี 2564 (Thai Coffee Excellence 2021)

วันที่ 22 มิถุนายน 2564  นางสาวจงรัก อิ่มใจ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ร่วมพิธีรับถ้วยรางวัลพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จากการประกวดสุดยอด กาแฟไทย ปี 2564 (Thai Coffee Excellence 2021) โดยมีนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี  ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริม สหกรณ์ ร่วมกับ กระทรวงพาณิชย์ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โดยการสนับสนุนจากองค์การกาแฟระหว่างประเทศ หรือ ICO ได้จัดพิธีมอบรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการประกวดคัดสรรสุดยอดเมล็ดกาแฟไทย ตามโครงการประชาสัมพันธ์สุดยอดกาแฟไทย ปี 2564 หรือ THAI COFFEE EXCELLENCE 2021 เพื่อช่วยกระตุ้นตลาดกาแฟ และสร้างการรับรู้สุดยอดกาแฟไทย ที่มีความโดดเด่นและมีเอกลักษณ์ของรสชาติ ให้เป็นที่รู้จักในวงที่กว้างขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มผู้บริโภคกาแฟรุ่นใหม่ โครงการประชาสัมพันธ์สุดยอดกาแฟไทย ปี 2564 หรือ Thai Coffee Excellence 2021 นอกจากจะเป็นกิจกรรมที่จะช่วยสร้างการรับรู้ ชูจุดขายในการเป็นสุดยอดกาแฟของไทย ให้เป็นที่ยอมรับ และรู้จักของผู้บริโภคกาแฟในวงที่กว้างขึ้นแล้ว อีกทั้งยังมีส่วนในการประชาสัมพันธ์ส่งเสริม และกระตุ้นตลาดกาแฟไทยให้กลับมาคึกคัก รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ

   กล่าวว่าปัจจุบันประเทศไทยมีผลผลิตกาแฟเฉลี่ยปีละประมาณ 24,000 ตัน แบ่งเป็นกาแฟอะราบิกา ซึ่งปลูกในพื้นที่ภาคเหนือประมาณ 11,000 ตัน และกาแฟโรบัสตา ซึ่งปลูกในพื้นที่ภาคใต้ ประมาณ 13,000 ตัน อย่างไรก็ตามในช่วงปีที่ผ่านมา ตลาดกาแฟไทยก็ได้รับผลกระทบจาก สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทําให้เกิดการชะลอตัว และมีผลผลิตตกค้าง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ จัดทําโครงการประชาสัมพันธ์สุดยอดกาแฟไทยปี 2564 เพื่อเป็นการกระตุ้นตลาดกาแฟไทย และสร้างการรับรู้ความเป็นสุดยอดกาแฟของไทยให้เป็นที่รู้จักในวงที่กว้างขึ้น เป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรและผู้ประกอบการธุรกิจกาแฟ อันเนื่องมาจากภาวะตลาดที่ซบเซาได้อีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ยังเป็นการแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และสานต่อแนวพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในการส่งเสริมให้เกษตรกรบนพื้นที่สูงปลูกกาแฟเพื่อสร้างรายได้และดูแลผืนป่า รวมทั้งยังเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ เพิ่มทักษะให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจกาแฟ รวมทั้งเกษตรกรได้พัฒนาคุณภาพ เพื่อเพิ่มมูลค่าของกาแฟไทยอีกด้วย