ข่าวประชาสัมพันธ์งานวิชาการบทความ

เรื่องหวานหวาน….ของหญ้าหวาน (Stevia) งานวิจัยหญ้าหวานโดย ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร ข้อมูลจาก:กสิกร ปีที่ 94 ฉบับที่ 6 สิงหาคม – กันยายน 2564

เรื่องหวานหวาน….ของหญ้าหวาน (Stevia)
งานวิจัยหญ้าหวานโดย ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ สถาบันวิจัยพืชสวน
กรมวิชาการเกษตร
ข้อมูลจาก : กสิกร ปีที่ 94 ฉบับที่ 6 สิงหาคม – กันยายน 2564