วันที่ 13 ก.ย. 2564 ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ส่งมอบฟ้าทะลายโจ จำนวน 10,000 ต้นแก่กลุ่มวิสาหกิจอินทรีย์ดอกคำ ภายใต้สหกรณ์เกษตรอินทรีย์เชียงใหม่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ส่งมอบฟ้าทะลายโจ จำนวน 10,000 ต้นแก่กลุ่มวิสาหกิจอินทรีย์ดอกคำ ภายใต้สหกรณ์เกษตรอินทรีย์เชียงใหม่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ภายใต้นโยบาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขับเคลื่อนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อป้อนเป็นวัตถุดิบให้กับผู้ผลิตยาฟ้าทะลายโจรเป็นยาต้านไวรัสโควิด-19 กรมวิชาการเกษตร จะสนับสนุนกล้าพันธุ์ให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ ซึ่งผลที่ได้รับจะทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นและอนาคตอาจจะกลายเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ จะเป็นโอกาสให้กับสหกรณ์ในการต่อยอด ขยายการส่งเสริมและเพิ่มพื้นที่ปลูกให้กับสมาชิกสหกรณ์ต่อไป