ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร จัดกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตร “เทคโนโลยีการผลิตกาแฟพรีเมียม ปี 2564” ภายใต้โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การไปใช้ประโยชน์ และโครงการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ ปีงบประมาณ 2564 โดยให้ความรู้เรื่อง “กาแฟอะราบิกาสู่การพัฒนาการผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มกาแฟอัตลักษณ์ไทย, การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูกาแฟแบบผสมผสาน และเทคโนโลยีการจัดการกาแฟอะราบิกา”

เมื่อวันที่ 19-20 สิงหาคม 2564 ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร จัดกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตร “เทคโนโลยีการผลิตกาแฟพรีเมียม ปี 2564” ภายใต้โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การไปใช้ประโยชน์ และโครงการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ ปีงบประมาณ 2564 โดยให้ความรู้เรื่อง “กาแฟอะราบิกาสู่การพัฒนาการผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มกาแฟอัตลักษณ์ไทย, การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูกาแฟแบบผสมผสาน และเทคโนโลยีการจัดการกาแฟอะราบิกา” ทั้งนี้ได้สนับสนุนต้นพันธุ์กาแฟอะราบิกา และปุ๋ย ให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 40 คน ณ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ หน่วยแม่เหียะ และ หน่วยย่อยขุนวาง