ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ นางสาวจงรัก อิ่มใจ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 20 ธันวาคม 2564 ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ นางสาวจงรัก อิ่มใจ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่