7 ธันวาคม 2021

Big Cleanings Day

วันที่ 11 มีนาคม 2563 ศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์ ร่วมกัน จัดกิจกรรม Big Cleanings Day ดูแลทำความสะอาดในพื้นที่ ปรับปรุงบำรุงรักษาภูมิทัศน์ ต้นไม้ แปลงไม้ดอกไม้ประดับ อาคารที่การของศูนย์ฯ