กลุ่มวิชาการ

ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ
หัวหน้างานวิจัยไม้ผล
หัวหน้างานวิจัยพืชผัก
หัวหน้างานวิจัยไม้ดอกไม้ประดับ
หัวหน้างานวิจัยพืชอุตสาหกรรม
หัวหน้างานวิจัยพืชสมุนไพรและเครื่องเทศ