ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับประกาศนียบัตร โครงการประกวดสุดยอดกาแฟไทย 2564

ตามที่กรมวิชาการเกษตรได้จัดมีการประกวดสุดยอดกาแฟไทย ตั้งแต่วันที่ 10 – 31 พฤษภาคม 2564 บัดนี้ คณะกรรมการตัดสินการประกวดเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้จัดทำประกาศ รายชื่อผู้ได้รับประกาศนียบัตร โครงการประกวดสุดยอดกาแฟไทย 2564