วันที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. นางสาวศิริพร วรกุลดำรงชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สวส. ร่วมประชุมการคัดเลือกพื้นที่ตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรประจวบคีรีขันธ์ ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์โปรแกรม Zoom Meetingณ ห้องประชุม 213 ชั้น 2 สถาบันวิจัยพืชสวน โดยมีผู้แทนจากศูนย์เครือข่ายส่วนภูมิภาค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกรมวิชาการเกษตร เข้าร่วมประขุม ณ สถานที่ตั้งของหน่วยงาน เพื่อหารือการคัดเลือกพื้นที่จัดตั้งศูนย์วิจัยฯ ที่เหมาะสม