สถาบันวิจัยพืชสวน และ กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช กรมวิชาการเกษตร ขอเชิญ ให้ความคิดเห็นต่อมาตรการตรวจรับรองแปลงที่ไม่ใช้ลิงในการเก็บเกี่ยว GAP Monkey Free Plus

สถาบันวิจัยพืชสวน และ กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช กรมวิชาการเกษตร
ขอเชิญ ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ให้ความคิดเห็นต่อมาตรการตรวจรับรองแปลงที่ไม่ใช้ลิงในการเก็บเกี่ยว GAP Monkey Free Plus โดยโปรดพิจารณา เอกสาร 1 ร่างประกาศ และ เอกสาร 2 แบบตรวจประเมิน  และขอความร่วมมือให้กรอกข้อมูลในเอกสาร 3
โดยส่งกลับมายัง   Email: gapdoa@hotmail.com หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานพืชสวนอุตสาหกรรม กลุ่มวิชาการ สถาบันวิจัยพืชสวน โทร 02 940 0584-5 ต่อ 117

 

เอกสาร 1 - (ร่าง) ประกาศกรมวิชาการเกษตร_สำหรั
เอกสาร 2 - (ร่าง) แบบตรวจประเมิน monkey free plus
เอกสาร 3 - แบบพิจารณาข้อคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประ