รับสมัครข้าราชการเพื่อคัดเลือกเข้าสู่ระบบการวางแผนทดแทนตำแหน่งประเภทอำนวยการ

รับสมัครข้าราชการเพื่อคัดเลือกเข้าสู่ระบบการวางแผนทดแทนตำแหน่งประเภทอำนวยการ

ส่งเอกสารประกอบการพิจารณาได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ กรมวิชาการเกษตร

ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 7 กันยายน 2565

ในวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.)