การปฐมนิเทศข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

การปฐมนิเทศข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

การปฐมนิเทศข้าราชการ
ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566 อธิบดีกรมวิชาการเกษตร
(นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์) มอบหมายให้ดร.ภัสชญภณ หมื่นแจ้ง
รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานพิธีเปิดการปฐมนิเทศข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พร้อมทั้งบรรยาย หัวข้อ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ โครงสร้างและความคาดหวังผู้บริหารที่มีต่อข้าราชการ พร้อมด้วย นายปรัชญา วงษา ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
กล่าวรายงาน และนางสาวเบญจพร ลัทธิเดช รักษาการผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล บรรยายหัวข้อ การบริหารทรัพยากรบุคคล
ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Application Zoom โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ เข้าใจถึงสภาพแวดล้อมการทำงานในหน่วยงาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างองค์กร ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ ความสำคัญของภารกิจที่มีต่อประชาชน สังคม ประเทศชาติ ได้รับทราบโอกาสในการพัฒนาตนเอง โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพราชการ เพื่อให้มีทัศนคติที่ดีและ
มีแรงจูงใจในการทำงานรับราชการ
ทั้งนี้ ดร.ภัสชญภณ หมื่นแจ้ง รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ได้ฝากถึงข้าราชการบรรจุใหม่ ให้ทุกคนรู้จักหน้าที่ของตนเอง ตั้งใจทำหน้าที่ของตน และทำตนเองให้เกิดประโยชน์ เมื่อเราตั้งใจทำหน้าที่ของตนให้ดีแล้ว
ส่วนรวมก็จะดีตาม ต้องรู้จักพัฒนาใจ ฝึกจิตใจให้เข้มแข็ง และตั้งใจทำหน้าที่ตนเองให้ดีที่สุด

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งช่างไฟฟ้า (สวส.) และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร (สวส.)

รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และกำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (สวพ.4) ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน (สวพ.4) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเกษตร (สวพ.4) และตำแหน่งนักวิชาการเกษตร (สวพ.4)

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (กวม.)

รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเกษตร และเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (สคว.)

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร (สวร.) และตำแหน่งลูกมือช่าง (สวร.)

รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพิ่มเติมในตำแหน่งบุคลากร (ส่วนกลาง) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพิ่มเติม

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (สวพ.6)

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร (สวพ.3)