ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง และตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน (สวพ.2)

ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง และตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน (สวพ.2)

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง และตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน (สวพ.2)

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (ส่วนกลาง)

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน และตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

แจ้งเวียนตำแหน่งว่าง จำนวน 1 ตำแหน่ง (ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส)

แจ้งเวียนตำแหน่งว่าง จำนวน 1 ตำแหน่ง (ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส)

หนังสือเวียน กองการเจ้าหน้าที่ ที่ กษ 0902/ว 229 ลงวันที่ 18 เมษายน 2567

  • ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการอาวุโส (ตำแหน่งเลขที่ 30) กลุ่มสารบรรณ สำนักงานเลขานุการกรม และทำหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการสมัครคัดเลือก

หนังสือเวียน กองการเจ้าหน้าที่ ที่ กษ 0902/ว 230 ลงวันที่ 18 เมษายน 2567

  • ขอแก้ไขระยะเวลาการรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อมาดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

ผู้ที่สนใจและประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่างดังกล่าว
โดยสามารถกรอกใบสมัครผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น
ส่งมายังกองการเจ้าหน้าที่ ระหว่างวันที่ 25 เมษายน 2567 – 9 พฤษภาคม 2567 ในวันและเวลาราชการ
(นับถึงวันที่กองการเจ้าหน้าที่ประทับตราลงรับเรื่อง)

รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และกำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ ในตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง และตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน (สวพ.2)