พิธีมอบรางวัลนักเรียนทุนรัฐบาลไทย พ.ศ. 2564

เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 64 สมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย จัดพิธีมอบรางวัลนักเรียนทุนรัฐบาลไทย พ.ศ. 2564 โดยได้รับเกียรติจาก ท่านศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ เป็นประธานในพิธีและผู้มอบรางวัล
โดยการคัดเลือกครั้งนี้ ดร.ยุวรินทร์ บุญทบ นักกีฏวิทยาชำนาญการพิเศษ
สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับรางวัลเข็มประกาศเกียรติคุณ นักเรียนทุนรัฐบาลไทยดาวรุ่ง ประจำปี พ.ศ.2564
กองการเจ้าหน้าที่ กรมวิชาการเกษตร ขอแสดงความยินดี กับ
ดร.ยุวรินทร์ บุญทบ นักกีฏวิทยาชำนาญการพิเศษ สอพ. มา ณ โอกาสนี้ด้วย